De reglementen

In het Reglement van de Geschilleninstantie Verloskunde staat de werkwijze van de geschilleninstantie beschreven. Het Huishoudelijk Reglement vult het Reglement nader in. Het maakt bijvoorbeeld duidelijk welke uitleg de Geschilleninstantie Verloskunde hanteert. Ook wordt hierin bepaald hoe de Geschilleninstantie Verloskunde in de praktijk werkt.

De Geschilleninstantie Verloskunde behandelt geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De geschillen kunnen dus verloskundigen of echoscopisten betreffen. Vanwege de leesbaarheid wordt hieronder steeds gesproken over “de verloskundige”.

 Informatie voor cliënten

Soms heeft u een klacht over uw verloskundige. Deze klacht kunt u bespreken met uw verloskundige.

Het kan ook zijn dat u een schriftelijke reactie wilt van de verloskundige. In dat geval kunt u uw klacht op schrift stellen (een brief of een e-mail) en deze aan de verloskundige voorleggen met een verzoek om tot een oplossing te komen. Als u dat wilt, dan kan daarbij de hulp of het advies van een klachtenfunctionaris worden ingeroepen. Een klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld met u en de verloskundige een (bemiddelings)gesprek voeren. Op de website van uw verloskundige kunt u vinden welke klachtenfunctionaris u daarvoor kunt benaderen.

De verloskundige krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. In veel gevallen lukt dat naar ieders tevredenheid. Het is gebruikelijk dat u vervolgens een afsluitend bericht (brief of e-mail) van de verloskundige of van de klachtenfunctionaris krijgt.

Is het niet gelukt om de klacht op te lossen, dan kan uw klacht ‘een geschil’ worden genoemd. Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde binnen één jaar na ontvangst van het afsluitende bericht (brief of e-mail) van de verloskundige of klachtenfunctionaris. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De Geschilleninstantie Verloskunde kan ook een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000,-. Als u van mening bent dat uw schade hoger is, dan kunt u alleen bij de Geschilleninstantie Verloskunde terecht als u verklaart uw vordering te beperken tot € 25.000,- en afstand te doen van het meerdere. Dit betekent dat u dus niet meer kan krijgen dan € 25.000,- ook al is uw schade hoger.

De uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde heeft de vorm van een bindend advies. Dat betekent dat u er aan bent gebonden en de verloskundige ook. Het bindend advies is bedoeld als een finaal oordeel waarmee het geschil is geëindigd. Doorgaans kunt u dan ook niet meer met een verzoek om schadevergoeding naar de burgerlijke rechter.

De procedure

De procedure bij de Geschilleninstantie Verloskunde verloopt in zijn algemeenheid als volgt:

  • Stap 1

Geschil indienen

U legt uw geschil aan de Geschilleninstantie voor door het formulier op deze website in te vullen (onder ‘Geschil melden’) met uw gegevens en een omschrijving van het geschil. Als het formulier voor u te weinig ruimte biedt, dan kunt u uw geschil afzonderlijk beschrijven en in een bijlage bij het website-formulier voegen.

U kunt ook in een brief uw geschil beschrijven en deze per post sturen naar: Geschilleninstantie Verloskunde, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.

Heeft u schade geleden, dan kunt u dat op het website-formulier of in uw brief aangeven. De Geschilleninstantie kan een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000,-.

U stuurt zoveel mogelijk stukken ter onderbouwing van uw geschil mee. Dit kan uw verloskundig dossier zijn en bijvoorbeeld stukken die een eventuele schadepost kunnen onderbouwen. Graag ontvangt de Geschilleninstantie in ieder geval de brief of de e-mail die de verloskundige of klachtenfunctionaris naar u heeft gestuurd ter afsluiting van de klachtenbehandeling (het afsluitend bericht).

De Geschilleninstantie bevestigt de ontvangst van uw geschil en stuurt u informatie. In de ontvangstbevestiging staat (zo nodig) omschreven welke documenten of gegevens nog nodig zijn om uw geschil te kunnen behandelen. De Geschilleninstantie vraagt u ook om een machtiging zodat zij zo nodig medische informatie met uw toestemming kan opvragen bij de verloskundige.

De behandeling van het geschil kost € 50,- aan griffierecht. In de brief van de Geschilleninstantie staat nadere informatie over de betaling.

Nadat de Geschilleninstantie de benodigde stukken, de machtiging én het griffierecht van u heeft ontvangen, neemt zij het geschil in behandeling.

  • Stap 2

Mening van de verloskundige vragen

De Geschilleninstantie stuurt de verloskundige een afschrift van uw geschil en uw andere stukken. De verloskundige krijgt drie weken de tijd om bij de Geschilleninstantie een schriftelijk verweer in te dienen. Zo nodig wordt de verloskundige nog een week gegund, bijvoorbeeld bij vakantie. Ook wordt de verloskundige meestal gevraagd om een kopie van uw verloskundig dossier toe te sturen.

De Geschilleninstantie stuurt u een kopie van de reactie van de verloskundige en van het ontvangen verloskundig dossier.

U kunt het geschil nog onderling oplossen met de verloskundige tijdens het traject, tot en met de zitting. De secretaris van de Geschilleninstantie kan daarbij helpen en een bijeenkomst plannen. Komt u eruit, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd en stopt de Geschilleninstantie de behandeling van het geschil.

  • Stap 3

Uitspraak Geschilleninstantie

Als de Geschilleninstantie Verloskunde alle informatie heeft, behandelt zij uw geschil. Dit kan zij doen tijdens een besloten vergadering of tijdens een hoorzitting.

Indien het geschil door de Geschilleninstantie in een besloten vergadering wordt behandeld, dan ontvangt u de uitspraak een aantal weken later per aangetekende post.

Als er een hoorzitting wordt gepland, dan worden u en de verloskundige uitgenodigd voor deze zitting. Tijdens de zitting beoordeelt de Geschilleninstantie het geschil door vragen te stellen en kunt u mondeling uw mening geven. Ook de verloskundige wordt naar haar/zijn mening gevraagd. Indien mogelijk geeft de voorzitter tijdens de zitting een voorlopig oordeel en kunt u op dat moment nog bezien of u met de verloskundige tot een regeling wilt komen.

Een aantal weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschilleninstantie per aangetekende post.

In de uitspraak wordt gemotiveerd geschreven of uw klacht die tot het geschil heeft geleid gegrond is of niet. In een enkel geval bepaalt de Geschilleninstantie dat zij niet bevoegd is of om een andere reden niet over het geschil kan oordelen. De Geschilleninstantie kan ook bepalen dat u of de verloskundige iets moet doen, met het doel het geschil op te lossen. Zo kan de Geschilleninstantie bepalen dat de verloskundige een bedrag moet betalen om geleden schade te vergoeden.

Beide partijen moeten zich aan de uitspraak van de Geschilleninstantie houden. De uitspraak is bindend. Dat heet een bindend advies. Het bindend advies is het einde van de procedure. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Duur procedure

De Geschilleninstantie Verloskunde streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschilleninstantie, maar ook snelle acties van uw zijde en van de verloskundige. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden.