Het Huishoudelijk Reglement  beschrijft de werkwijze van de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze werkwijze is gebaseerd op het Reglement van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Het huishoudelijk reglement geeft tevens nader invulling aan het Reglement. Dit heeft het doel cliënten en verloskundigen duidelijk te maken welke uitleg de Geschilleninstantie Verloskunde van het Reglement hanteert en hoe haar werkwijze in de praktijk gestalte krijgt.

Informatie voor cliënten

De Geschilleninstantie Verloskunde behandelt klachten over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De geschillen kunnen dus verloskundigen of echoscopisten betreffen. Vanwege de leesbaarheid wordt hieronder steeds gesproken over “de verloskundige”.

Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde, dient u uw klacht eerst te bespreken met de verloskundige. Eventueel kan een klachtenfunctionaris daarbij behulpzaam zijn. De verloskundige krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. Misschien heeft u in dat verband bemiddelingsgesprekken gehad. Het is gebruikelijk dat u vervolgens een afsluitend bericht van de verloskundige of de klachtenfunctionaris. Vaak is de klacht daarmee naar tevredenheid opgelost.

Als u van mening bent dat uw klacht hiermee niet is opgelost, dan kunt u binnen één jaar na ontvangst van dit afsluitende bericht uw geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De procedure

De procedure bij de geschilleninstantie verloopt in zijn algemeenheid als volgt:

  • Stap 1

 Klacht indienen

U legt uw geschil aan de Geschilleninstantie Verloskunde voor door het klachtformulier op deze website in te vullen met uw gegevens en een omschrijving van uw klacht. Als het formulier voor u te weinig ruimte biedt, dan kunt u uw klacht afzonderlijk beschrijven en in een bijlage bij het website-formulier voegen.

U kunt ook in een brief uw klacht beschrijven en deze per post sturen naar: Geschilleninstantie Verloskunde, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.

Heeft u schade geleden, dan kunt u dat in uw klacht weergeven. De Geschilleninstantie kan een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000,-.

Als u van mening bent dat de schade een hoger bedrag bedraagt, dan kunt u alleen bij de Geschilleninstantie terecht als u verklaart uw vordering te beperken tot € 25.000,- en afstand te doen van het meerdere (zie artikel 6 Reglement Geschilleninstantie Verloskunde). Dit betekent wel dat u niet alsnog met een andere klacht om schadevergoeding kunt vragen. Mogelijk kunt u ook niet meer naar de burgerlijke rechter, omdat de uitspraak van de Geschilleninstantie bindend is en bedoeld is als een finaal oordeel (zie ook stap 3).

Indien mogelijk stuurt u zoveel mogelijk stukken ter onderbouwing mee. Dit kan uw verloskundig dossier zijn en bijvoorbeeld stukken die een eventuele schadepost kunnen onderbouwen. Graag ontvangt de Geschilleninstantie in ieder geval de brief die de verloskundige of klachtenfunctionaris naar u heeft gestuurd waarmee de klachtbehandeling door de verloskundige is afgesloten.

De Geschilleninstantie bevestigt de ontvangst en stuurt u informatie. In de ontvangstbevestiging staat omschreven welke documenten of gegevens nog nodig zijn om uw geschil te kunnen behandelen. De Geschilleninstantie vraagt u verder om een machtiging zodat zij zo nodig medische informatie met uw toestemming kan opvragen bij de verloskundige.

De behandeling van het geschil kost € 50,- aan griffierecht. In de brief van de secretaris staat nadere informatie over de betaling.

Nadat de Geschilleninstantie de benodigde stukken, de machtiging én het griffierecht van u heeft ontvangen, neemt zij het geschil in behandeling.

  • Stap 2

 Mening van de verloskundige vragen

De Geschilleninstantie Verloskunde stuurt de verloskundige een afschrift van uw klachtformulier of klachtbrief en uw andere stukken. De verloskundige krijgt drie weken de tijd om bij de Geschilleninstantie een verweer in te dienen. Zo nodig wordt de verloskundige nog een week gegund, bijvoorbeeld bij vakantie. Ook wordt de verloskundige meestal gevraagd om een kopie van uw verloskundig dossier toe te sturen.

De Geschilleninstantie stuurt u een kopie van de reactie van de verloskundige en van het ontvangen dossier. U kunt het geschil nog onderling oplossen met de verloskundige tijdens het traject, tot en met de zitting. De secretaris van de Geschilleninstantie kan daarbij helpen en een bijeenkomst plannen. Komt u eruit, dan worden de afspraken vastgelegd en stopt de Geschilleninstantie de behandeling van het geschil.

  •  Stap 3

Beslissing Geschilleninstantie

Als de Geschilleninstantie Verloskunde alle informatie heeft, behandelt zij uw geschil. Dit kan zij doen tijdens een besloten vergadering of tijdens een zitting. Indien het geschil door de Geschilleninstantie in een besloten vergadering wordt behandeld, dan ontvangt u de uitspraak per aangetekende post.

Als er een zitting wordt gepland, dan worden u en de verloskundige uitgenodigd voor deze zitting. Tijdens de zitting beoordeelt de Geschilleninstantie het geschil en kunt u mondeling uw mening geven. De verloskundige mag dat ook. Indien mogelijk geeft de voorzitter een voorlopig oordeel en kunt u op dat moment nog bezien of u met de verloskundige tot een regeling wilt komen.

Een aantal weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschilleninstantie per aangetekende post. De uitspraak geldt voor beide partijen.

De uitspraak zal meestal zijn dat de klacht gegrond is of ongegrond. In een enkel geval kan de Geschilleninstantie bepalen dat zij niet bevoegd is of om een andere reden niet over de klacht kan adviseren of oordelen. De Geschilleninstantie kan ook bepalen dat de klagende partij of de verloskundige iets moet doen met het doel het geschil op te lossen. Zo kan de Geschilleninstantie bepalen dat de verloskundige een bedrag moet betalen om geleden schade te vergoeden. Beide partijen moeten zich aan de uitspraak houden. De beslissing van de Geschilleninstantie is het einde van de procedure. Er is geen hoger beroep mogelijk.

De Geschilleninstantie Verloskunde streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschilleninstantie, maar ook snelle acties van uw zijde. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden.