Het Huishoudelijk Reglement  beschrijft de werkwijze van de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze werkwijze is gebaseerd op het Reglement van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Tevens geeft het huishoudelijk reglement nader invulling aan het Reglement SGV. Dit heeft het doel cliënten en verloskundigen duidelijk te maken welke uitleg de Geschilleninstantie Verloskunde van het Reglement SGV hanteert en hoe haar werkwijze in de praktijk gestalte krijgt. Het huishoudelijk reglement speelt daarmee in op vragen voor de eerste periode na inwerkingtreding van de Wkkgz en de oprichting van de Geschilleninstantie Verloskunde, een en ander tot een definitieve herziening van het Reglement SGV in 2019.

De procedure

U heeft bij de verloskundige of klachtenfunctionaris geklaagd en haar/hem zes weken de tijd gegeven om uw klacht op te lossen. Vermoedelijk heeft u in dat verband bemiddelingsgesprekken gehad.

Is het niet gelukt de klacht onderling op te lossen? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Er volgen dan in zijn algemeenheid drie stappen:

  • Stap 1

 Klacht indienen

U legt uw geschil aan de Geschilleninstantie voor door het klachtformulier in te vullen met uw gegevens en een omschrijving van uw klacht. U kunt ook in een brief uw klacht beschrijven en deze per post sturen naar: Geschilleninstantie Verloskunde, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.

Indien mogelijk stuurt u zoveel mogelijk onderbouwing mee. Dit kan uw verloskundig dossier zijn en bijvoorbeeld stukken die een eventuele schadepost kunnen onderbouwen.

De Geschilleninstantie bevestigt de ontvangst en stuurt u informatie. In de ontvangstbevestiging staat omschreven welke documenten of gegevens nog nodig zijn om uw geschil te kunnen behandelen. Ook geeft de Geschilleninstantie aan wat de behandeling van het geschil kost (griffierecht) en stuurt u daarvoor een factuur. De Geschilleninstantie vraagt u ook om een machtiging zodat zij zo nodig medische informatie met uw toestemming kan opvragen bij de verloskundige.

Nadat de Geschilleninstantie de gevraagde stukken, de machtiging én het griffierecht heeft ontvangen, neemt zij het geschil in behandeling.

  • Stap 2

 Mening van de verloskundige vragen

De Geschilleninstantie stuurt de verloskundige een afschrift van uw klachtformulier en andere stukken. De verloskundige krijgt drie weken de tijd om bij de Geschilleninstantie een verweer in te dienen. Zo nodig wordt de verloskundige nog een week gegund, bijvoorbeeld bij vakantie. De Geschilleninstantie stuurt u een kopie van de reactie van de verloskundige. Als de Geschilleninstantie dat nodig acht, onderzoekt een deskundige de feiten en omstandigheden en stelt een rapport op. U kunt het geschil nog onderling oplossen met de verloskundige tijdens het traject, tot en met de zitting. De secretaris van de Geschilleninstantie kan daarbij helpen en een bijeenkomst plannen. Komt u eruit, dan worden de afspraken vastgelegd en stopt de Geschilleninstantie de behandeling van het geschil.

  •  Stap 3

Uitspraak

Als de Geschilleninstantie alle informatie heeft, behandelt zij uw geschil. Dit kan ter gelegenheid van een besloten vergadering of ter gelegenheid van een zitting. Wordt een zitting gepland, dan worden u en de verloskundige uitgenodigd voor de zitting. Tijdens deze zitting beoordeelt de Geschilleninstantie het geschil. Tijdens de zitting kunt u mondeling uw mening geven. De verloskundige mag dat ook. Indien mogelijk geeft de voorzitter een voorlopig oordeel en kunt u op dat moment nog bezien of u met de verloskundige tot een regeling wilt komen.

Daarna ontvangt u de uitspraak van de Geschilleninstantie. De uitspraak geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen. Er is geen hoger beroep mogelijk.

De Geschilleninstantie Verloskunde streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschilleninstantie, maar ook snelle acties van uw zijde. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden.