Iedere zorgaanbieder is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft eind 2016 erkenning gevraagd voor de Geschilleninstantie Verloskunde. Het Ministerie van VWS heeft de Geschilleninstantie Verloskunde in december 2016 officieel erkend, waarmee aan de eis van de Wkkgz is voldaan.

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra. 

Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde. Anderen, zoals verloskundigenondernemingen, kunnen zich bij de Geschilleninstantie Verloskunde aansluiten. 

Het bestuur van de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft besloten dat aanpalende verloskundigenondernemingen, met ingang van 1 januari 2019, jaarlijks een vaste bijdrage van € 250,– aan de stichting betalen. Hiermee worden de (vaste) exploitatiekosten van de stichting mede gedekt. Deze aansluitbijdragen zijn opgenomen in de begroting van de stichting. Indien zich in enig kalenderjaar een geschil voordoet, dan brengt de stichting de werkelijke kosten tot een maximum van € 3.000 bij de aanpalende verloskundigenonderneming in rekening. Dit geschiedt op basis van nacalculatie en onder (eenmalige) aftrek van de aansluitbijdrage voor het desbetreffende kalenderjaar.

De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV, met medewerking van Patiëntenfederatie Nederland, en  houdt de Geschilleninstantie in stand. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • de heer mr. P. Buisman, voorzitter
 • mevrouw C.D. Hart, verloskundige, secretaris
 • de heer mr. R. Blankevoort, penningmeester

De Geschilleninstantie bestaat uit:

 • Mevrouw mr. dr. R.P. Wijne, voorzitter
 • Mevrouw mr. C.G. Versteeg, plaatsvervangend voorzitter
 • Mevrouw H.C. Baerveldt, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.C. Bast, verloskundige
 • Mevrouw S.J.M. de Haan, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.D. Koolstra, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw B.M.H. Raadsen Tielenius Kruijthoff, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw L. van den Reek, verloskundige
 • Mevrouw M.J.M. Rutten, verloskundige
 • Mevrouw S.L.J. Valk, verloskundige

Mevrouw E.M.C.B. van Mackelenbergh is ambtelijk secretaris van de Geschilleninstantie en zij ondersteunt de SGV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar.