Informatie voor de verloskundige of echoscopist

Het kan echter zijn dat de cliënt het moeilijk vindt om de klacht met u te bespreken of dat de klacht (te) complex is en/of er schade is opgetreden. In dat geval kan het raadzaam zijn de klacht, met inachtneming van uw schriftelijke klachtenregeling, te beoordelen waarbij ook de hulp van de klachtenfunctionaris kan worden ingeroepen. 

Ook in deze fase is het belangrijk dat u in gesprek blijft met de cliënt en dat wordt gestreefd naar een oplossing voor de klacht. Ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg dient deze oplossing te worden vervat in een schriftelijke reactie aan de cliënt, uiterlijk zes weken na het indienen van de klacht. Ook als er geen oplossing wordt bereikt, is het belangrijk dat u uw standpunt schriftelijk aan de cliënt meedeelt. 

Een cliënt is niet tevreden over de verloskundige- of geboortezorg.

Een goede manier om hierop te reageren is door met de cliënt in gesprek te gaan en de klacht serieus te nemen.

Is het niet gelukt om de klacht op te lossen?
Dan kan uw klacht ‘een geschil’ worden genoemd.

Een geschil

Een klacht die niet wordt opgelost, kan ‘een geschil’ worden. De cliënt is in dit stadium gerechtigd om dit geschil voor te leggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. De cliënt kan dat zelfs tot een jaar nadat u uw standpunt schriftelijk aan de cliënt heeft meegedeeld. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover de cliënt klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. 

U wordt gevraagd uw reactie te geven op het geschil. De Geschilleninstantie Verloskunde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden dan ook zorgvuldig bewaard en beveiligd. De Geschilleninstantie Verloskunde houdt zich daarbij aan de eisen uit de algemene verordening gegevensbescherming.

Bindend advies

De uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde heeft de vorm van een bindend advies. Dat betekent dat u er aan bent gebonden en de cliënt ook. De Geschilleninstantie Verloskunde kan daarbij een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000,-.

Het bindend advies en de (eventuele) uitspraak over de schadevergoeding is bedoeld als een finaal oordeel waarmee het geschil is geëindigd. Doorgaans kan de cliënt dan ook niet meer met een verzoek om schadevergoeding naar de burgerlijke rechter.

De procedure bij de Geschilleninstantie Verloskunde verloopt in zijn algemeenheid volgens bepaalde stappen:

STAP 1.

Geschil indienen

De cliënt legt het geschil aan de Geschilleninstantie Verloskunde voor door het formulier op deze website in te vullen (onder ‘Geschil melden’). De cliënt wordt tevens gevraagd naar een onderbouwing en naar uw schriftelijke standpunt (afsluitend bericht) in de klachtenprocedure. 

Nadat de Geschilleninstantie Verloskunde de benodigde stukken, de machtiging en het griffierecht heeft ontvangen, neemt zij het geschil in behandeling.

STAP 2.

Uw mening

De Geschilleninstantie Verloskunde stuurt u, als de aangeklaagde verloskundige(npraktijk), geboortezorgorganisatie of echoscopist, een afschrift van het geschil.

U krijgt drie weken de tijd om bij de Geschilleninstantie een schriftelijk verweer in te dienen. Zo nodig wordt u nog een week gegund, bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte.

Ook wordt u meestal gevraagd om een kopie van het verloskundig dossier toe te sturen. De cliënt heeft daarvoor een machtiging getekend.

De Geschilleninstantie Verloskunde stuurt een kopie van uw reactie en van het ontvangen verloskundig dossier naar de cliënt.

U kunt het geschil tot en met de zitting onderling proberen op te lossen. De secretaris van de Geschilleninstantie Verloskunde kan daarbij helpen en een bijeenkomst plannen.

Komt u eruit, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd en stopt de Geschilleninstantie Verloskunde de behandeling van het geschil.

STAP 3.

Uitspraak Geschilleninstantie Verloskunde

Als de Geschilleninstantie Verloskunde alle informatie heeft, behandelt zij het geschil. Dit kan zij doen tijdens een besloten vergadering of tijdens een hoorzitting.

Indien het geschil door de Geschilleninstantie Verloskunde in een besloten vergadering wordt behandeld, dan ontvangt u de uitspraak een aantal weken later per aangetekende post.

Als er een hoorzitting wordt gepland, dan worden de cliënt en u uitgenodigd voor deze zitting. Tijdens de zitting beoordeelt de Geschilleninstantie Verloskunde het geschil door vragen te stellen en kunt u mondeling uw mening geven. Ook de cliënt wordt naar haar/zijn mening gevraagd.

Indien mogelijk geeft de voorzitter tijdens de zitting een voorlopig oordeel en kunt u op dat moment nog bezien of u met de cliënt tot een regeling wilt komen.

Een aantal weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde per aangetekende post.

In de uitspraak wordt gemotiveerd geschreven of de klacht die tot het geschil heeft geleid gegrond is of niet. In een enkel geval bepaalt de Geschilleninstantie Verloskunde dat zij niet bevoegd is of om een andere reden niet over het geschil kan oordelen. De Geschilleninstantie Verloskunde kan ook bepalen dat u iets moet doen, met het doel het geschil op te lossen. Zo kan de Geschilleninstantie bepalen dat u een bedrag aan de cliënt moet betalen om geleden schade te vergoeden en/of het griffierecht moet vergoeden.

Beide partijen moeten zich aan de uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde houden. De uitspraak is bindend. Dat heet een bindend advies. Het bindend advies is het einde van de procedure. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Duur procedure

De Geschilleninstantie Verloskunde streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschilleninstantie Verloskunde, maar ook snelle acties van uw zijde. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden.