Informatie voor de cliënt

Soms heeft u een klacht over uw verloskundige of echoscopist. Deze klacht kunt u met hem of haar bespreken. Het kan ook zijn dat u van de verloskundige of echoscopist een schriftelijke reactie wilt. In dat geval kunt u uw klacht op schrift stellen (een brief of een e-mail) en deze aan de verloskundige voorleggen met een verzoek om tot een oplossing te komen. Klik hier voor een voorbeeld.

Als u dat wilt, dan kan daarbij de hulp of het advies van een klachtenfunctionaris worden ingeroepen. Een klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld met u en de verloskundige of echoscopist een (bemiddelings)gesprek voeren. Op de website van uw verloskundige of echoscopist kunt u vinden welke klachtenfunctionaris u daarvoor kunt benaderen. Ook kunt u de KNOV raadplegen. De KNOV heeft een eigen klachtenregeling.

U heeft een klacht over uw verloskundige of echoscopist?

Deze klacht kunt u eerst met uw verloskundige of echoscopist bespreken. U kunt daarbij hulp of advies van een klachtenfunctionaris krijgen.

Is het niet gelukt om de klacht op te lossen?
Dan kan uw klacht ‘een geschil’ worden genoemd.

Eerst samen de klacht oplossen…

De verloskundige of echoscopist krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. In veel gevallen lukt dat naar ieders tevredenheid. Het is gebruikelijk dat u vervolgens een afsluitend bericht (brief of e-mail) van de verloskundige, de echoscopist of de klachtenfunctionaris krijgt. 

Is het niet gelukt om de klacht op te lossen, dan kan uw klacht ‘een geschil’ worden genoemd. Een geschil kunt u dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde binnen één jaar na ontvangst van het afsluitende bericht (brief of e-mail) van de verloskundige, echoscopist of klachtenfunctionaris. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Schadevergoeding toekennen

De Geschilleninstantie Verloskunde kan ook een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000,-. Als u van mening bent dat uw schade hoger is, dan kunt u alleen bij de Geschilleninstantie Verloskunde terecht als u verklaart uw vordering te beperken tot € 25.000,- en afstand te doen van het meerdere. Dit betekent dat u dus niet meer kan krijgen dan € 25.000,- ook al is uw schade hoger.

De uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde heeft de vorm van een bindend advies. Dat betekent dat u er aan bent gebonden en de verloskundige of echoscopist ook. Het bindend advies is bedoeld als een finaal oordeel waarmee het geschil is geëindigd. Doorgaans kunt u dan ook niet meer met een verzoek om schadevergoeding naar de burgerlijke rechter.

De procedure bij de Geschilleninstantie Verloskunde verloopt in zijn algemeenheid volgens bepaalde stappen:

STAP 1.

Geschil indienen

U legt uw geschil aan de Geschilleninstantie voor door het formulier op deze website in te vullen (onder ‘Geschil melden’) met uw (persoons)gegevens en een omschrijving van het geschil. 

De Geschilleninstantie Verloskunde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden dan ook zorgvuldig bewaard en beveiligd. De Geschilleninstantie Verloskunde houdt zich daarbij aan de eisen uit de algemene verordening gegevensbescherming.

Als het formulier voor u te weinig ruimte biedt, dan kunt u uw geschil afzonderlijk beschrijven en in een bijlage bij het website-formulier voegen.

U kunt ook in een brief uw geschil beschrijven en deze per post sturen naar: Geschilleninstantie Verloskunde, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.

Heeft u schade geleden, dan kunt u dat op het website-formulier of in uw brief aangeven. De Geschilleninstantie kan een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000,-.

U stuurt zoveel mogelijk stukken ter onderbouwing van uw geschil mee. Dit kan uw verloskundig dossier zijn en bijvoorbeeld stukken die een eventuele schadepost kunnen onderbouwen. Graag ontvangt de Geschilleninstantie Verloskunde in ieder geval de brief of de e-mail die de verloskundige of klachtenfunctionaris naar u heeft gestuurd ter afsluiting van de klachtenbehandeling (het afsluitend bericht).

De Geschilleninstantie Verloskunde bevestigt de ontvangst van uw geschil en stuurt u informatie. In de ontvangstbevestiging staat omschreven welke documenten of gegevens nog nodig zijn om uw geschil te kunnen behandelen. De Geschilleninstantie Verloskunde vraagt u ook om een machtiging zodat zij medische informatie met uw toestemming kan opvragen bij de verloskundige of echoscopist.

De behandeling van het geschil kost € 50,- aan griffierecht. In de brief van de Geschilleninstantie staat nadere informatie over de betaling.

Nadat de Geschilleninstantie de benodigde stukken, de machtiging én het griffierecht van u heeft ontvangen, neemt zij het geschil in behandeling.

STAP 2.

Mening van de verloskundige
of echoscopist vragen

De Geschilleninstantie Verloskunde stuurt de verloskundige of echoscopist een afschrift van uw geschilmelding en uw andere stukken.

De verloskundige of echoscopist krijgt drie weken de tijd om bij de Geschilleninstantie Verloskunde een schriftelijk verweer in te dienen.

Zo nodig wordt de verloskundige of de echoscopist nog een week gegund, bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte. Ook wordt de verloskundige of echoscopist meestal gevraagd om een kopie van uw verloskundig dossier toe te sturen.

De Geschilleninstantie Verloskunde stuurt u een kopie van de reactie van de verloskundige en van het ontvangen verloskundig dossier.

U kunt het geschil tijdens het traject nog onderling oplossen. Dit kan tot en met de zitting. De secretaris van de Geschilleninstantie Verloskunde kan tijdens het traject daarbij helpen en een bijeenkomst plannen..

Komt u eruit, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd en stopt de Geschilleninstantie Verloskunde de behandeling van het geschil.

STAP 3.

Uitspraak Geschilleninstantie Verloskunde

Als de Geschilleninstantie Verloskunde alle informatie heeft, behandelt zij uw geschil. Dit kan zij doen tijdens een besloten vergadering of tijdens een hoorzitting.

Indien het geschil door de Geschilleninstantie Verloskunde in een besloten vergadering wordt behandeld, dan ontvangt u de uitspraak een aantal weken later per aangetekende post.

Als er een hoorzitting wordt gepland, dan worden u en de verloskundige of echoscopist uitgenodigd voor deze zitting. Tijdens de zitting beoordeelt de Geschilleninstantie Verloskunde het geschil door vragen te stellen en kunt u mondeling uw mening geven. Ook de verloskundige of echoscopist wordt naar haar/zijn mening gevraagd.

Indien mogelijk geeft de voorzitter tijdens de zitting een voorlopig oordeel en kunt u op dat moment nog bezien of u tot een regeling wilt komen.

Een aantal weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde per aangetekende post.

In de uitspraak wordt gemotiveerd geschreven of uw klacht die tot het geschil heeft geleid gegrond is of niet. In een enkel geval bepaalt de Geschilleninstantie dat zij niet bevoegd is of om een andere reden niet over het geschil kan oordelen. De Geschilleninstantie kan ook bepalen dat u of de verloskundige of echoscopist iets moet doen, met het doel het geschil op te lossen. Zo kan de Geschilleninstantie Verloskunde bepalen dat de verloskundige of echoscopist een bedrag moet betalen om geleden schade te vergoeden.

Beide partijen moeten zich aan de uitspraak van de Geschilleninstantie Verloskunde houden. De uitspraak is bindend. Dat heet een bindend advies. Het bindend advies is het einde van de procedure. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Duur procedure

De Geschilleninstantie Verloskunde streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschilleninstantie Verloskunde, maar ook snelle acties van uw zijde. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden.

Niet tot een oplossing gekomen?

Heeft de behandeling van de klacht in de klachtenprocedure niet tot een oplossing geleid?